Algemene voorwaarden

Artikel 1 : toepassing algemene voorwaarden
Alle bestellingen die bij ons worden geplaatst (zelfs wanneer die mondeling, per fax of per e-mail worden geplaatst) en alle verkopen door ons worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst.
Door het plaatsen van een bestelling, worden de algemene voorwaarden beschouwd als gekend en aanvaard door de klant.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord, zijn enkel en alleen onderhavige algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen en voorwaarden vermeld op documenten van de klant.
Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld, zelfs bij herhaling, hebben niet als gevolg dat de klant zich daarop kan beroepen en betekenen in hoofde van de klant dus geen verworven recht.


Artikel 2 : verbreking van de overeenkomst door de klant
Elke verbreking van een bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren en zal pas mogelijk zijn mits schriftelijke aanvaarding door ons.
In geval van aanvaarding van de verbreking van de overeenkomst, is de klant een forfaitaire niet herleidbare verbrekingsvergoeding verschuldigd van 30% op de integrale prijs van de bestelling (inclusief BTW en eventuele leveringskosten).


Artikel 3 : levering en transport
Wij behouden ons het recht voor om te beslissen op welke wijze de goederen zullen worden verzonden.
De verzendingskosten vallen steeds ten laste van de klant, behoudens uitdrukkelijke afwijkende schriftelijke overeenkomst.
Ieder transportrisico (inclusief vertraging in de levering te wijten aan het transport of de inklaring) is voor rekening van de klant, zelfs bij franco levering, behoudens uitdrukkelijke afwijkende schriftelijke overeenkomst.
De eventuele vermelding van leveringstermijnen geldt louter als inlichting, zonder formele resultaatsverbintenis.
Vertragingen in de levering wettigen daarom geenszins het afzeggen van de overeenkomst, een vermindering van de prijs, een eis tot schadeloosstelling of een ontbinding van de overeenkomst.
In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, zijn wij ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van onze leveranciers, om welke reden dan ook.
In dergelijke situaties hebben wij de keuze tussen enerzijds de verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder verbrekings- of schadevergoeding en anderzijds de verlenging van de leveringstermijn met een duur gelijk aan deze van de onderbreking. De keuze omtrent verbreking of verlenging van termijn zal door ons worden meegedeeld door een eenvoudig bericht per fax, per e- mail of per brief.


Artikel 4 : prijzen
De gehanteerde prijs is de prijs die wordt aangeduid op de prijslijst die de klant van ons heeft ontvangen.
Als er een prijsverhoging zou optreden tussen het overmaken van de prijslijst en het ogenblik van de bestelling, dan zal dit door ons op het ogenblik van de bestelling worden meegedeeld en dan zijn wij gerechtvaardigd om deze prijsverhoging door te rekenen.
Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging zou optreden ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks, zal deze door ons steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht van de klant om daarvoor de ontbinding van de overeenkomst te vragen.


Artikel 5 : klachten
De goederen worden geleverd zoals bepaald op de prijslijst, bij de bestelling of op de factuur.
De klant dient de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien.
Klachten omtrent de (kwaliteit van de) geleverde goederen, moeten geformuleerd worden binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen. Elke klacht buiten deze termijn geformuleerd is onontvankelijk. Alle klachten moeten per fax of per e-mail én per aangetekend schrijven worden verzonden.
Klachten met betrekking tot het bederf van de goederen zullen nooit ontvankelijk zijn, aangezien wij na levering geen controle hebben op de omstandigheden van de bewaring van de goederen.
De verwerking van goederen impliceert dat de klant geacht wordt de goederen te hebben aanvaard, zelfs voor verborgen gebreken. Klachten wegens niet-conformiteit na verwerking, zijn niet ontvankelijk.
Gegrond bevonden klachten zullen er toe leiden dat wij de niet-conforme goederen zullen vervangen, zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding. Gevolgschade en winstderving dienen door ons nooit vergoed te worden.

Klachten omtrent facturen dienen geformuleerd te worden binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verzending van de factuur.


Artikel 6 : betalingen
De facturen moeten betaald worden binnen de 30 dagen na factuurdatum op onze zetel, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn werd overeengekomen.
Bij niet of onvolledige betaling van één vervallen factuur, verliezen alle andere facturen hun voordeel van termijn.
In geval van wanbetaling van (een deel van) een factuur zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele verwijlinteresten verschuldigd zijn a rato van 12% op het integrale factuurbedrag inclusief BTW, steeds berekend vanaf de factuurdatum, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het integrale factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van 50 €. Bovendien behouden wij ons het recht voor om hogere schade te bewijzen.
Bij wanbetaling van een factuur behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of op te schorten totdat de klant zijn of haar betalingsverplichtingen is nagekomen. Zonder dat dit de klant rechtvaardigt om een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen.


Artikel 7 : wijzigingen in de toestand van de klant
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen bij gelijk welke wijziging in de juridische toestand van de koper (zoals bijvoorbeeld overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid, vereffening of ontbinding van de vennootschap, concordaat, uitstel van betaling enzovoort).
Wij behoudens ons anderzijds het recht voor om in dergelijke gevallen alsnog over te gaan tot levering van de bestelde goederen, maar dan zal de integrale prijs van de levering en goederen voorafgaand aan de levering moeten betaald worden door de klant.
Eventuele openstaande facturen zullen in dergelijke gevallen ook onmiddellijk dienen betaald te worden.


Artikel 8 : aangestelden
Verbintenissen gesloten door onze aangestelden, verbinden ons slechts na schriftelijke bekrachtiging. Onze aangestelden hebben geen enkele bevoegdheid om uitstel van betaling toe te staan, noch om ons op enige wijze te verbinden.


Artikel 9 : eigendomsvoorbehoud
Het eigendomsrecht van de koopwaar blijft ons toebehoren, en dit zelfs al heeft de klant deze een verandering laten ondergaan, en dit tot op het ogenblik van de algehele betaling van de facturen en de inmiddels volgens onderhavige voorwaarden vervallen intresten en/of verhogingsbeding.
Dit eigendomsvoorbehoud geeft ons het recht om goederen allerhande, zelfs in handen van de klant en dit zelfs indien de klant in faling of vereffening is, terug te vorderen. Verkochte koopwaar die nog niet zijn geleverd aan de gefailleerde klant of voor diens rekening aan een derde, kunnen door ons worden teruggehouden.
De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht.
Dit onverminderd ons recht op schadevergoeding wegens winstderving en bijkomende administratieve kosten. Deze schade wordt forfaitair geraamd op minstens 30% van de factuurwaarde (inclusief BTW en eventuele leveringskosten), onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.
Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, draagt de klant wel alle verlies- of vernietigingsrisico’s van de aangekochte koopwaar.


Artikel 10 : toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken bevoegd zijn die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.
In geval van betwisting is enkel het Belgische recht van toepassing.

Ontdek onze Quiches

maitre andre icon